PREFERENCYJNE POŻYCZKI DLA PRZYSZŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Aktualności >> RODO

Radom, 17.05.2018 r.
 
Szanowni Państwo,
25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy w sprawie ochrony danych osobowych, znane jako RODO.
 
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” mające siedzibę
przy ul. Żeromskiego 51 w Radomiu przetwarza Państwa dane w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu pt. „Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach Programu.
 
Przesyłamy Państwu informacje na temat ochrony i dostępu do danych osobowych
w Stowarzyszeniu „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”:
- jakie dane i w jakim celu przetwarzamy,
- kto czuwa nad prawidłowym przetwarzaniem danych w Stowarzyszeniu,
- jakim podmiotom dane mogą być udostępnione,
- jakie są Państwa prawa oraz obowiązki Stowarzyszenia.
Przesyłamy również podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Biuro Informacji Gospodarczej  InfoMonitor S.A.(BIG).
 
Z poważaniem
Zarząd Stowarzyszenia
„Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
 
 
 
 
 
 
Poniższy dokument zawiera informacje na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych
w Stowarzyszeniu „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” (dalej „Stowarzyszenie”). Z poniższego dokumentu dowiesz się dla jakich celów i jak długo Stowarzyszenie przetwarza lub będzie przetwarzało Twoje dane osobowe, jakie kategorie podmiotów mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, z jakich praw  możesz skorzystać w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: „Rozporządzenie”).
 
Administrator Danych Osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” mające siedzibę w Radomiu:
- adres: ul. Żeromskiego 51, 26-600 Radom,
- telefon 48 360 00 46,
- e – mail: rcp@radom.net
 
Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?
Stowarzyszenie przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie
(np. dane podane na formularzach), również pozyskane z innych źródeł zgodnie z prawem oraz
na podstawie umów z partnerami. Mogą to być źródła publiczne, np. rejestry KRS, CEIDG oraz źródła o ograniczonym dostępie, np. BIG. W każdym przypadku Stowarzyszenie weryfikuje czy ma podstawę prawną przetwarzania danych osobowych.
 
Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy:
W zależności od łączących Cię ze Stowarzyszeniem relacji, Stowarzyszenie może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych pozyskanych od Ciebie lub osób trzecich:
- dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zameldowania),
- dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny),
- dane identyfikacyjne (np. numer dowodu osobistego, PESEL),
- dane socjo -demograficzne (np. narodowość, forma zatrudnienia),
 
- dane finansowe (np. saldo rachunku, źródło przychodów),
- dane transakcyjne (np. szczegóły dotyczące płatności realizowanych na rachunek i z rachunku),
- dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów),
- dane behawioralne (np. dane posiadanych produktów bądź usług oraz sposobu ich wykorzystania),
- dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z Tobą komunikacji),
- dane dotyczące powiązań rodzinnych, prawnych i majątkowych (np. dane dotyczące posiadanego majątku),
- dane dostępne publicznie lub pozyskane od podmiotów trzecich (np. dane pozyskane
z CEIDG, BIG).
 
Komu Twoje dane mogą być ujawniane?
Dostęp do Twoich danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Stowarzyszenia – będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Stowarzyszenie pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez Stowarzyszenie odbiorcom poza strukturą Stowarzyszenia. Odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Stowarzyszenia, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej):
- organy publiczne, instytucje lub podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. Ministerstwo Finansów,
- instytucje, które mogą otrzymać dane osobowe na podstawie właściwych przepisów prawa, np. biura informacji gospodarczej (BIG),
- biura rachunkowe,
- podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego, np. kancelarie prawne,
- podmioty świadczące usługi doradczo-kontrolne, np. firmy audytorskie,
- podmioty, wobec których wyraziłeś zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych.
 
 
 
 
W jakim celu i jak długo Stowarzyszenie będzie przetwarzało dane osobowe?
Okres przetwarzania Twoich danych zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane,
od przepisów prawa, zgód, oświadczeń:
- zawarcie, należyte wykonanie, rozwiązanie umów lub innych czynności niezbędnych do realizacji zawartej z Tobą umowy – wszelkie czynności w celu zawarcia umowy, realizacji umowy, analizy i oceny zdolności kredytowej, rozwiązania umowy, archiwizacji, wykonania innych czynności prawnych związanych z umową – 10 lat (gdy umowa została zawarta), 3 lata (gdy nie doszło do zawarcia umowy – do czasu rozpatrzenia wniosku, w celu ewentualnych reklamacji oraz roszczeń) ,
 jeśli toczy się spór, proces sądowy, okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na jego zakończenie, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuższy okres przedawnienia dla roszczeń/prawa, którego dotyczy postępowanie,
- wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa lub realizacja zadań w interesie publicznym – spełnienie obowiązków nałożonych z mocy prawa lub realizacji zadań w interesie publicznym,
- orzeczenie sądowe – dane mogą być przetwarzane do 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie,
- zgoda klienta – przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku – do czasu odwołania zgody,
- pozostałe cele w ramach tzw. uzasadnionego interesu administratora danych – do czasu prawnie uzasadnionych interesów Stowarzyszenia stanowiących podstawę przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, nie dłużej niż 10 lat. W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.
 
Realizacja praw
- przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
- masz prawo do sprostowania Twoich danych osobowych lub ich uzupełnienia,
 
- masz prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
- masz prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
- masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Stowarzyszenia,
- masz również prawo do otrzymania od Stowarzyszenia Twoich danych osobowych
oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora.
W przypadku przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane uzyskanie zgody Twojej lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami,
- masz prawo, aby nie podlegać decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w inny sposób istotnie na Ciebie wpływa, chyba że decyzja ta jest niezbędna do realizacji umowy, jest dozwolona prawem lub wyraziłeś wcześniej na to wyraźną zgodę,
- w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania,
w dowolnym momencie. Zgodę możesz wycofać w siedzibie Stowarzyszenia, e-mailowo na adres: rcp@radom.net  W przypadku zawarcia umowy lub transakcji podanie danych osobowych jest konieczne do ich realizacji.
W przypadkach uznania, że przetwarzanie przez Stowarzyszenie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Od 25 maja 2018r. będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych..